6М051100 – “Маркетинг” мамандығы бойынша магистратура бағдарламасы маркетинг саласында мамандарды дайындауға бағытталған.

Маркетинг бойынша мамандар нарықтық зерттеулерді жүргізуге, әлеуетті клиенттерді іздеуге, олардың қажеттіліктері мен талғамдарын анықтауға, нарықтың мақсатты сегменттерін сегменттеу мен іріктеуге, компания және оның жекелеген өнімдерін позициялауға, тауарлық ассортиментті қалыптастыруға, брендті құруға және “жылжытуға”, бағалар мен жеңілдіктер жүйесін белгілеуге, тұтынушыға жылжыту және коммуникациялық әсер ету құралдарын әзірлеуге, өнімді бөлу және түпкілікті сатып алушыға жеткізу арналарын “құрастыруға” жауап береді.

6М051100 – “Маркетинг” ББ магистратура түлектері әртүрлі салаларда білікті қызмет үшін барлық қажетті білім мен практикалық дағдыларға ие, соның ішінде – стратегиялық және жедел маркетингтік жоспарлау, өнім саясаты, баға саясаты, өткізу саясаты (тарату арналары бойынша шешімдер), жылжыту  саясаты (жылжыту бойынша шешімдер).

Оқыту процессі  барысында сабақтарды өткізудің заманауи формаларына, іскерлік жағдайларды талдауға, топтық пікірталастарға, бизнес-жобаларды дайындауға, маркетингтік қызметтің түрлі аспектілеріне байланысты ақпараттық технологияларға басымдық беріледі.

Академиялық дәрежесі:

– ғылыми және педагогикалық магистратураны бітіргеннен кейін – “Маркетинг” мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі;

– бейіндік магистратураны бітіргеннен кейін – “Маркетинг” мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі.

Оқу түрі: күндізгі

Оқу мерзімі:

2 жыл-ғылыми және педагогикалық бағыт

1 жыл – бейіндік бағыт

Кәсіби қызмет саласы мен объектілері

«Маркетинг» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі талдаушылық, ғылыми-зерттеу,  ұйымдастыру-басқару (әкімшілік) және білім беру (педагогикалық) қызметін келесі салаларда жүзеге асыра алады: салалық және аймақтық нарықтарды, әртүрлі меншік нысанындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің маркетингтік ортасын зерттеу; кәсіпорынның маркетинг жүйесін жетілдіру; кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын қалыптастыру. Маркетингті қолдану саласы өте кең. Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері мемлекеттік мекемелер, қызмет көрсету кәсіпорындары, экономика саласының  түрлі ұйымдары, өндірістік және делдалдық кәсіпорындар, халықаралық сауда палаталары, сауда үйлері, көлік және коммуникациялар, жобалау және ғылыми-зерттеу институттары, қоғамдық ұйымдар, ғылыми-өндірістік, білім беру мекемелері болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері

«Маркетинг» мамандығы бойынша магистр келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:

ұйымдастыру-басқару қызметі қағидалар мен технологияларды, маркетинг-менеджменттің ғылыми-әдіснамалық және ұйымдастыру-технологиялық базасын қолдану негізінде кез келген шаруашылық жүргізуші субъектінің маркетингтік қызметін басқарудың тиімді жүйесін құруды болжайды;

– өндірістік-технологиялық қызмет маркетинг бакалаврының адам ресурстарын басқару, жабдықтау, өндіріс және қаржы бөлімдерінің мамандарымен материалдық-техникалық жабдықтауды, өндірістік, инновациялық және өткізу қызметін тиімді жүзеге асыру үшін кәсіпорынның нарықтағы бәсекелестік артықшылықтарын қамтамасыз ету мақсатында бірлескен жұмысы түрінде жүзеге асырылады;

– маркетинг бойынша бакалаврдың сервистік-пайдалану қызметі негізгі және қосымша қызметтер көрсету, қызмет көрсету сапасын қамтамасыз ету және жылжыту саласында шаруашылық жүргізуші субъектінің сервистік саясатын әзірлеуді; қызмет көрсету шығындарын және қызмет көрсету тиімділігін есептеуді болжайды;

– есептік-жобалық қызмет маркетинг бөлімінің ұйымдық құрылымын таңдауды, маркетинг бюджетін және бизнес-жоспарды әзірлеуді, тауарлық ассортиментті оңтайландыру бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруды,  тарату  жүйесін, тауар қозғалысы мен жылжытуды; маркетингтік іс-шаралардың тиімділігін бағалауды, шаруашылық жүргізуші субъектінің өндірістік-өткізу қызметін жүргізу бойынша экономикалық негізделген шешімдерді әзірлеуді қамтиды;

– бакалаврлардың эксперименталды-зерттеу қызметі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар мен маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу арқылы инновациялық саясатты әзірлеуді қамтиды;

– осы мамандық бойынша білім беру (педагогикалық) қызметі жалпы білім беретін және арнаулы орта оқу орындарында маркетинг бойынша пәндерді оқыту қызметтерімен, сондай-ақ кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарымен байланысты.

Кәсіби қызметінің функциялары:

– бөлімшелердің қызметін ұйымдастыруды жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу, соның ішінде жоспарлау, болжау, шығындарды басқару және материалдық-техникалық жабдықтау, логистика, өткізу;

– маркетингтік зерттеулерді және нарықты сегменттеуді жүзеге асыру;

-сервис стратегиясы мен тактикасын, маркетинг бюджетін және кәсіпорынның бизнес-жоспарын әзірлеуге қатысу;

– кәсіпорынды басқару бойынша қызметті ұйымдастыру, жоспарлау және үйлестіру және фирманың нарықтық стратегиясын қалыптастыру;

– маркетингтік талдау мен бақылауды жүзеге асыру;

– жалпы кәсіпорын қызметін басқару және бақылау.

Кәсіби қызметінің бағыттары:

– маркетингтік қызметті жоспарлау;

– маркетингтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу;

– компанияның маркетингтік мүмкіндіктеріне бағалау жүргізу (SWOT-талдау, GAP-талдау, STEP-талдау);

– корпоративтік стратегияны қалыптастыру;

– функционалдық стратегияларды әзірлеу;

– тауар және баға саясатын әзірлеу және жетілдіру;

– нарықта өткізу жүйесін және тауар қрзғалысын ұйымдастыру;

– нарықта тауарлар мен қызметтерді жылжыту үшін маркетингтік коммуникацияларды қолдану;

– нарықтағы бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз ететін маркетингтік стратегияларды жүзеге асыру;

  • маркетингтік қызметке тексеру, аудит және бақылау жүргізу.

Негізгі құзыреттер

Қазіргі мамандардың құзыреттілігіне қойылатын жоғары талаптарға сәйкес “Маркетинг” мамандығының түлегі келесі негізгі құзыреттілікке ие болуы тиіс:

1) Әмбебап (жалпы) құзыреттер:

– жалпы ғылыми;

– инструменталды;

– әлеуметтік-тұлғалық;

– жалпы мәдени;

2) пәндік-мамандандырылған (кәсіптік) құзыреттер:

– жалпы кәсіби;

– профильді және арнайы.

“Маркетинг” білім беру бағдарламасының ерекшелігі бағдарламаның практикаға бағытталуынан, бизнес-білім интеграциясынан (ББ  әзірлеуге Қазақстандық Маркетинг Қауымдастығының өкілдері белсенді қатысады) және маркетинг саласындағы қазіргі заманғы білім трендтеріне сәйкес келеді. Білім алушылар ҚМҚ қызметіне белсенді тартылған, сондай-ақ қауымдастық өкілдері практикалық сабақтар, тренингтер, мастер-класстар, семинарлар жүргізеді. «Маркетинг» ББ  ерекшеліктері мен артықшылықтары»:

– нарықтың қазіргі талаптарына және жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес білім беру бағдарламасының инновациялық курстары: “сандық маркетинг”, “Трейд-маркетинг”; “Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін маркетингтік басқару”; “Инновациялық маркетинг”, “Тәжірибелік маркетинг”, “Медиажоспарлау”, “Әлеуметтік маркетинг”, “Нейромаркетинг”, “Маркетингтік зерттеулердің қазіргі заманғы технологиялары”»;

– негізгі құзыреттілікті қалыптастыруға ықпал ететін оқытудың интерактивті әдістерін қолдану (интерактивті дәрістер, жарнамалық бейнероликтер, кейс-стадиялар, рөлдік және іскерлік ойындар, презентациялар, бизнес-жобалар);

– практикаға бағытталған оқыту (мастер-класстар, қонақ және екілік дәрістер, практик-мамандарды шақыру, коммерциялық құрылымдарда көшпелі сабақтар, компанияға экскурсиялар, жетекші фирмалардың тәжірибелі  маркетологтарын, сондай-ақ ҚМҚ өкілдерін сабақ жүргізуге тарту);

– оқу процесінде компьютерлік технологияларды қолдану (kahoot сайтында онлайн режимінде тестілеу, Adobe connect бағдарламалық қамтамасыз ету базасында онлайн режимінде сабақтар жүргізу, Exсel бағдарламасында қолданбалы оңтайландыру міндеттерін шешу және іскерлік ойындар өткізу, MarketingExpert бағдарламасын пайдалана отырып маркетингтік талдау жүргізу, Econom және U-3 тестілеу бағдарламаларын пайдалана отырып компьютерлік тестілеу, Google интернет-құралын онлайн сауалнама жүргізу үшін пайдалану);

– магистранттардың ҚМҚ аясында өткізілетін ғылыми-зерттеу конференциялары мен дөңгелек үстелдерге, “TuranInnovations” бизнес-жобалар конкурсына, “Жас Тұран” ғылыми конференциясына белсенді қатысуы, студенттерді “Маркетинг және логистика” кафедрасының ғылыми жобаларын әзірлеуге тарту, сондай-ақ республикалық және халықаралық маңызы бар олимпиадалар мен конкурстарға қатысу, онда олар жүлделі орындарға ие болады;

– практикалық тапсырмаларды, баспасөз конференцияларын, презентацияларды, бизнес-жобаларды және т. б. орындау процесінде оқушылардың креативті, шығармашылық ойлауын қалыптастыру және дамыту, бұл тиімді және тиімді маркетингтік шешімдерді, оның ішінде стандартты емес және бірегей шешімдерді қабылдауға ықпал етеді;

– “Тұран” университетінің “Маркетинг” мамандығы бойынша бітірушілердің үлкен сұранысқа ие, олардың жоғары біліктілігі мен кәсіби біліктілігі бар, бұл олардың жұмысқа орналасу пайызымен расталады.

Кәсіпорынның маркетингтік стратегиясы

Инновациялық маркетинг

Интеграцияланған маркетингтік коммуникациялар

Партизан маркетингі

Digital-маркетинг

Тауарлар мен қызметтерді жылжыту технологиялары

Тәжірибелік  маркетинг

Трейд-маркетинг

Маркетингтік зерттеулердің заманауи технологиялары

Нейромаркетинг

Франчайзинг жүйесіндегі маркетинг

Әлеуметтік маркетинг

Сатуды басқару

Медиа жоспарлау

Тазабеков Куаныш Амеркулович-э. ғ. к., профессор, “Тұран” білім беру корпорациясының Вице-президенті, “Тұран” университетінің бірінші проректоры, Қазақстандық Маркетинг Қауымдастығының президенті, Қазақстандық ақпараттық-энциклопедиялық анықтамалықтың (ҚАЭА) бас редакторы.

 

Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна-э. ғ. д., профессор толық мүшесі, Еуразия Халықаралық Академиясының академигі, 2010 ж. ҚР БҒМ “Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін” медалімен марапатталды, 2 ғылыми жобаның жетекшісі, бизнес-тренер, 75-тен астам ғылыми мақаланың авторы.

 

РазаковаДинаИбрагимовна – PhD докторы, э. ғ. к., Тұңғыш Президент – Елбасы Қоры жанындағы Ғылым кеңесінің мүшесі, Қазақстан  маркетинг ассоциацияның  стратегиялық даму жөніндегі директоры, “Логистика (салалар бойынша)” мамандығы бойынша РОӘК мүшесі, 52 ғылыми-жарияланымдардың авторы, оның ішінде рейтингтік ғылыми басылымдардағы жарияланымдардың авторы: Pricing in the market of grain and grain products (Middle East Journal of Scientific Research, 13 (SPLISSUE); Current trends and outlooks of the development of the Kazakhstan grain market (World Applied Sciences Journal, 25 (6); Economic assessment of marketing elements of exhibition activities (Journal of Applied Economic Sciences, 12 (4); Agrimarketing system development within the frame of the eaeu development and the model of its improvement (Journal of Advanced Research in Law and Economics, 8 (4).

 

МухамедкаримоваАнелияМаликовна-“MindStyle” ЖШС директоры, Қазақстандық маркетинг қауымдастығы директорының орынбасары, маркетинг жөніндегі сарапшы, Қазақстан маркетологтарының негізін қалаушы, маркетинг және тауарды жылжыту, маркетинг, сату және сервисте бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша кейстердің авторы. Ливерпуль маркетинг университетінде MBA иегері, Ұлыбритания. Higher Education Pedagogy Certificate,  HARVARD The Derek Bok Center for Teaching and Learning, USA  сертификатының иегері.

 

Хроменкова Ольга Евгеньевна-экономика ғылымдарының магистрі, “DAMULogisticsGroup” PR-директоры, Маркетинг және логистика» кафедрасының оқытушысы.

 

ДюсембековаЖанар Маратовна – “Казлегпром-Алматы” ЖШС маркетинг департаментінің директоры, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, “Маркетингтік зерттеулер” оқу құралының авторы, клиенттің қызмет сапасына қанағаттану дәрежесін зерттеу әдістемесінің авторы, республиканың санаториялық-курорттық саласында сапаны басқарудың маркетингтік тетігін қалыптастыру және жетілдіру бойынша ұсынымдарды әзірлеуші.

 

Гизе Роланд-экономика ғылымдарының докторы, профессор. Циттау қолданбалы ғылымдар университетінің проректоры / Герлих, Германия. Оқытатын пәндері: “Foreignexperienceofmanagement”, “Стратегиялық контроллинг”.

 

Давлетова МайраТурысбековна-экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, 10 оқу құралының авторы, соның ішінде “Халықаралық сауда”, “Тәжірибелік маркетинг”, ” Қазақстандағы жоғары білім беру саласының имиджін және бәсекеге қабілеттілігін арттыру” монографиясының авторы, “Currentstateandpropectsfordevelopmentofinternetadvertisinginkazakhstan”рейтингтік ғылыми басылымдарының авторы.

 

Кренгауз Ирина Наумовна-экономика ғылымдарының кандидаты, доцент,монографиялардың авторы: ” Қазақстан жаһандық экономикалық кеңістікте”, ” Әлемдік экономиканың жаһандануы және Қазақстан “, “Әлемдік экономика және Қазақстан жаһандануы”, ” Жаңа Жібек жолы: аймақтық ынтымақтастықтан Қазақстанның әлемдік экономикалық және саяси кеңістікке кірігуі», оқу құралдарының авторы: ” Өңірлік экономикалық интеграция ” және ” Жаһандық логистикалық жүйелер “.

 

Кренгауз Ирина Наумовна – кандидат экономических наук, доцент,автор монографий монографий: «Казахстан в глобальном экономическом пространстве», «Глобализация мировой экономики и Казахстан», «Новый Шелковый Путь: от регионального сотрудничества к интеграции Казахстана в мировое экономическое и политическое пространство», автор учебных пособий:  «Региональная экономическая интеграция» и «Глобальные логистические системы».

 

Беккулиева Бахыт Молдасалиевна-экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, “Маркетинг”, “Маркетингті жоспарлау” оқу құралдарының авторы, “Маркетингті жоспарлау” электрондық оқулығының авторы, ҚР Білім және мәдениет Министрлігінің құрмет грамотасының иегері, “Қырғыз Республикасының Білім беру үздігі”белгісінің иегері.

 

Конырбеков Медет Жаугаштиевич-PhD докторы, рейтингтік ғылыми басылымдарда (симпакт-фактормен) жарияланымдардың авторы Currentstateandprospectsofdevelopmentagrarianandindustrialcomplexoftheanimalhusbandryindustryinkazakhstan,  Нарықтық жағдайда Қазақстанның мал шаруашылығы секторының өсу ерекшеліктерін зерттеу, автор монографии «Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеу: теориясы мен тәжірибиесі» монографиясының авторы.

Дадабаева Дарьдана Маратовна-экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, “Зерде ұлттық инфокоммуникациялық холдингі “АҚ Активтерді басқару департаментінің бас маркетологы, “Қазтелерадио” HR жетекші маманы. Ағымдағы статистикалық есептілік, сондай-ақ арнайы зерттеулер мен конъюнктуралық сауалнамалар негізінде бәсекеге қабілеттілік саласында жүйелі зерттеулерді ұйымдастыру және пайдалану сияқты кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін іс-шаралардың авторы; микро деңгейде менеджмент пен маркетингті жақсарту, бірінші кезекте менеджмент өндіріс шығындарын төмендетуге бағытталуы тиіс.

 

Ильяс Асель-экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, “Инновациялық-кәсіпкерлік типтегі университетке трансформация жағдайында ЖОО-ның корпоративтік мәдениетін қалыптастыру” ғылыми-зерттеу тақырыбының жетекшісі (МРНТИ №0118РКИ0257), “Менеджмент: ұйымдастырушылық тәртібіне бизнес этика”, “Тәжірибелік маркетинг”, “Жоғары оқу орнындағы тәуекелдерді басқару” оқу құралдарының авторы.

 

– Қазақстан Маркетинг Ассоциациясы

– “Аскарбеков и PlankionGroup” коммуникациялық агенттігі

– ЖШС “Тикетон»

– “ChallengerGroup” Компаниясы

ЖШС “Todes” Розница.kz»

– ” LG Electronics Almaty Kazakhstan» Компаниясы

– ID-GROUP халықаралық кәсіпкерлік академиясы

– SolBridge International School of Business Woosong University

– BISAM бизнес-ақпарат, әлеуметтік және маркетингтік зерттеулер орталығы

– Қазақстан Республикасының маркетинг академиясы

– Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті

– LondonSchoolofMarketing

– DAMU RecearchGroup маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер агенттігі

“Маркетинг және логистика” кафедрасы шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктес : Londonschoolofmarketing (Ұлыбритания), Варна экономикалық университеті (Болгария), М. Рысқұлбеков атындағы Қырғыз экономикалық университеті (Қырғызстан), IstanbulUniversity (Түркия), IstanbulArelUniversity (Түркия).

Научный студенческий кружок «Маркетолог и логист».

Публикация статей студентов в Студенческом научном альманахе.

Участие студентов в МНПК «Современные тенденции развития экономики в условиях кризиса»,  МНПК «Маркетинг и логистика: инновационные стратегии, технологии и решения»,  МНПК молодых ученых «Жас Туран»,  МНПК «Логистика будущего в Казахстане».

Участие студентов в тренинге «Эффективный тайм-менеджмент».

Участие студентов в мастер-классе «Современная интернет-реклама в Казахстане».

Разработка студенческих  бизнес-проектов «Бизнес под ногами», «Бизнес-образование».

Участие студентов в конкурсе бизнес-проектов «Turan Innovation».

Участие студентов в конкурсе НИРС «Турановские чтения».

Участие студентов в Республиканской олимпиаде по маркетингу.

Участие студентов в международном конкурсе студенческих PR-проектов «Сиреневый прорыв».

Участие студентов в работе дебатного клуба «Априори».

Участие студентов в конкурсах «Мисс Туран» и «Мистер Туран».

Участие студентов в праздничном мероприятии, посвященном 25летию Республики Казахстан.

Участие студентов в ежегодной благотворительной ярмарке.

Участие студентов в «Дне языков».

Участие студентов в ежегодной «Ярмарке вакансий».

Выезды для участия в тренингах и тимбилдингах в ООК «Тау-Туран».

Работа студентов в Бизнес-инкубаторе при университете  «Туран».

 

Маркетолог-бұл ең перспективті және креативті мамандықтардың бірі.  Шын мәнінде, маркетолог фирманың бірінші тұлғасының стратегиялық деңгейде көмекшісі бола алады. Әдетте, компанияда маркетинг жөніндегі басшы коммерциялық директор немесе маркетинг жөніндегі вице-президент қызметін атқарады. Осы мамандықтың негізгі артықшылықтарының бірі оны қолданудың кең спектрі, сондай-ақ барлық жаңа құралдар мен технологияларды пайдалану қабілеті болып табылады. Маркетинг бәсекелестерді, нарықтарды талдауға мүдделі кез келген компанияда сұранысқа ие. Мұндай мамандар бастапқыда басқарушылық шешімдерді маркетингтік қолдауға бағытталған және олардың мансабының қисынды жалғасы ретінде даму жөніндегі, стратегиялық жоспарлау жөніндегі және т. б. директордың лауазымы аралық позицияларға дейін өсу болып табылады.

Мусалиева Роза Джалиловна

 «Маркетинг және логистика» кафедрасының меңгерушісі

 т.ғ.к., доцент

r.musaliyeva@turan-edu.kz

+7 701 765 67 35

206-40-26 вн.723

Skip to content