Магистратура «7M03101-Халықаралық қатынастар» (магистратура – ғылыми-педагогикалық бағыт), «7M03105-Халықаралық қатынастар» (магистратура – мамандандырылған бағыт) бағыттары бойынша әлемдік саясатты оқып үйренуге және бағалауға, халықаралық қатынастардың ұлттық, аймақтық және жаһандық аспектілерінің даму динамикасын зерттеуге және талдауға мүмкіндік береді.
«7M03101-Халықаралық қатынастар» (магистратура ғылыми-педагогикалық бағыт), «7M03105-Халықаралық қатынастар» (магистратура – мамандандырылған бағыт) оқу бағдарламалары бойынша оқу процесі келесі оқыту формалары бойынша ұйымдастырылған: мамандандырылған магистратура – 1 (1,5) жыл; Ғылыми-педагогикалық магистратура – 2 жыл. Оқыту тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. Бітірушілерге «7M03101 – Халықаралық қатынастар» (магистратура – ғылыми-педагогикалық бағыт), «7M03105 – Халықаралық қатынастар» (магистратура – мамандырылған бағыт) білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесі беріледі. 2017-18 оқу жылынан бастап «7M03101–Халықаралық қатынастар» (магистрлік бағдарлама – ғылыми-педагогикалық бағыт), «7M03105 – Халықаралық қатынастар» (магистрлік бағдарлама – мамандандырылған бағыт) магистранттарға білім беру бағдарламасы аясында оқу траекториясын таңдау ұсынылады: 1 траектория – «Қытайдың сыртқы саясаты және халықаралық байланыстары»; 2 траектория – «Түркияның сыртқы саясаты және халықаралық байланыстары». Магистранттарға қосымша шет тілін: қытай немесе түрік тілдерін, сонымен қатар кәсіпкерлік компонентін таңдауды таңдауға мүмкіндігі беріледі.

Академиялық дәрежесі: гуманитарлық ғылымдар магистрі

Қабылдау емтихандары: кешенді емтихан + шет тілі

Оқу түрі: күндізгі

Оқу мерзімі: жоғары білім алғаннан кейін 2 жыл

– бағалары жақсы магистранттардың тағылымдамадан өту бағдарламалары;
– ағылшын тіліндегі ғылыми курстар;
– магистранттарға ағылшын, қытай, түрік тілдерін жетілдіруге көмектесетін тілдік клуб;
– беделді шетелдік профессорлар;
– Қазақстан елшіліктері мен Сыртқы істер министрлігінде үлкен тәжірибесі бар профессорлар;
– университеттің және оның серіктестерінің жобаларына қатысу (MUN, AISEC, Mevlana).

– Қытай/Түркия саяси институттарының эволюциясы;
– Қытайдың/Түркияның қазіргі саяси жүйесі;
– Қытай/Түркия саяси жүйесіндегі діни фактор;
– Қытай/Түркия ішкі саясатының элементі ретінде радикализм мен экстремизмге қарсы күрес;
– ҚХР/ТР сыртқы саясатының басымдықтары стратегиясы,
– Қазіргі геосаясат жүйесіндегі Қытай/Түркия.
Білім беру бағдарламасының ерекшелігі – шет тілдерін – ағылшын және мамандандырылған елдердің тілін (түрік және қытай тілдерін) тереңдетіп оқыту. Сонымен қатар, көптілді білім беруді енгізу арқылы магистранттардың тілдік дайындығы жақсарады. Магистранттарға халықаралық қатынастар теориясы мен тарихы бойынша «Theory of international relations», «Тheory of postcolonializm», «Nation and History» пәндері ағылшын тілінде оқытылады. Сонымен қатар қытай немесе түрік тілдерін оқыту курстары енгізілді: «Қытай (Түрік) тілі», «Қытай (Түрік) тілінің саяси лексикасы».

Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы – Должность заведующий кафедрой «Регионоведение и международные отношения»
Образование, ученая / академическая степень, звание
2004-2008 г. КазНУ им аль-Фараби. Факультет философии и политологии. Специальность: Культурология (бакалавр). С отличием.
2008-2010 г. КазНУ им аль-Фараби. Факультет философии и политологии. Специальность: Культурология (магистр). С отличием.
2010-2013 г. КазНУ им аль-Фараби. Факультет философии и политологии. Специальность: Политология (PhD доктор). PhD доктор по политологии.
2013 г. Научный стажировка в Институте Азии и Африки Гумбольдского университета. Берлин. Германия.
Академический и практический опыт:
● Сентябрь 2009 г. – сентябрь 2010 г. Министерство культуры и информации. Комитет Культуры. Государственный культурно-исторической музей «Азрет Султан». Научный сотрудник.
1 сентября 2010 г. – июнь 2011 г. КазНУ им. Аль-Фараби, Факультет философии и политологии, кафедры политологии. Преподoватель.
1 сентября 2011 г. – 2014 г. КазНАИ им. Т. Жургенова, Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин (СГД).
2014 г. Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Университета им. C.Демиреля.
2016 г. Ассистент профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Университета им. C.Демиреля.
Сентябрь 2015 г. – июнь 2018 г. Председатель Совета молодых ученых при университете С.Демиреля
Марта 2017 г – август 2019 г. Ассоцированный профессор кафедры социальных наук, Координатор специальности «Международных отношении» Университета им. C.Демиреля.
С 2 сентября 2019 г. Заведующий кафедрой Регионоведение и международные отношения Университета Туран
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Әлемдік саясаттың өзекті мәселелері, Жаһанданудың аймақтық және мемлекеттік ерекшеліктері, Саясаттану, Мәдениеттану.

Калпетходжаева Сайяра Каджимухаметовна
Образование, ученая / академическая степень, звание
1980-1984 – Институт русского языка и литературы (г.Фрунзе), 1989-1995 – аспирантура при институте Философии и права НАН Кыргызской Республики, 2000-2003 – докторантура при Кыргызском национальном университете им.Баласагына
Кандидат философских наук (1995), ассоциированный профессор (2011)
Академический и практический опыт:
Институт Философии и права НАН Кыргызской Республики, Кыргызский национальный университет им.Баласагына, КазУМОиМЯ им. Абылай хана, КазАТиСО, КазГосЖенПУ
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Философия, Вопросы религиозного экстремизма в международных отношениях, Современные конфликты и методы их урегулирования
Магистратура: История и философия науки
Награды и премии:
Обладатель звания «Ұлағатты ұстаз» учебно-научного портала «Орлеу» (2016), награждена Почетной грамотой МОН РК (2017)

Ақмарал Хайдарқызы Арыстанбекова
Образование, ученая / академическая степень, звание
Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1971 г.), аспирантуру КазГУ (1974 г.),
Кандидат химических наук (1974), доктор исторических наук (2004)
Академический и практический опыт:
•ноябрь 1989 — декабрь 1991 г — министр иностранных дел Казахской ССР
•10 августа 1990 — М. Горбачев присвоил тов. Арыстанбековой Акмарал Хайдаровне дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса.[1]
•декабрь 1991 г — апрель 1992 — старший советник Представительства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) — представитель Республики Казахстан
•с 15 апреля 1992 года −1999 — Президент РК Н. А.Назарбаев назначил Арыстанбекову постоянным представителем Республики Казахстан при ООН.
•12 марта 1999 — Уполномочил Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций Арыстанбекову Акмарал Хайдаровну подписать Киотский протокол к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, принятый 11 декабря 1997 года в городе Киото.[2]
•с октября 1996 года — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.
•27 октября 1999[3] года — 3 апреля 2003[4] Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан во Французской Республике, Постоянный Представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству.
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Казахстан и ООН, Международные организации
Награды и премии:
Орден Курмет (1996), Медаль имени Назира Тюрякулова (2008)

Камалов Аблет Каюмович
Образование, ученая / академическая степень, звание
1979-1984 – Ташкентский государственный университет (Ташкент)
1985-1989 – аспирантура Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР (Ленинград)
2003-2005 – докторантура Института востоковедения МОН РК (Алматы)
Доктор исторических наук (2009), ассоциированный профессор (2018)
Академический и практический опыт:
Вашингтонский университет, Сиэтл, США; Казахский национальный университет им Аль-Фараби; Оксфордский университет, Великобритания; Институт востоковедения МОН РК; Университет Туран, Дом науки о человеке, Париж, Франция; университет, Блумингтон, США
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Theory of International Relations, Sociology, Political Science, Great Game in Chinese Central Asia, Western Diplomacy in Xinjiang in the first half of the XX c.
Магистратура: Теория международных отношений, Технология магистерского исследования, Теория постколониализма, Theory of postcolonialism
Награды и премии:
Лауреат Премии Клуба Меценатов РК (2008), Нагрудной знак МОН РК «За заслуги в развитии науки РК» (2011), Обладатель звания «Лучший преподаватель ВУЗа-2016»

Торланбаева Кенже Ускенбаевна
Образование, ученая / академическая степень, звание
1993-1998 гг. – Алматинский государственный университет им. Абая, исторический факультет, отделение востоковедения
2010 г. – доктор исторических наук
Академический и практический опыт:
1. Научный руководитель проектов грантового финансирования, главный научный сотрудник: 1. 2015-2017 гг. – «Локальные религиозные верования и практики как часть культурного наследия казахов», Университет «Туран»; 2. 2015-2017 гг. – «Институт политической власти в древней и средневековой истории Казахстана и сопредельных странах»
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
История международных отношений в новое и новейшее время. История международных отношений, Международные организации, Системная история международных отношений
Награды и премии:
Премия и награда МОН РК им. М. Ауэзова для молодых ученых (2005 г.)

Каримова Рисалат-биби Усмановна
Образование, ученая / академическая степень, звание
1970-1976 гг. – Казахский государственный университет им. С.М. Кирова
1976-1980 гг. – аспирантура в Институте этнографии народов СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая (г.Ленинград).
2007 г. – доцент по специальности история
2006 г. – доктор исторических наук
1989 г. – кандидат исторических наук
Академический и практический опыт:
Институт востоковедения МОН РК; Университет Туран
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Политические системы региона специализации, Центрально-азиатский регионализм и геополитика
Магистратура: Турция в современной системе МО
Награды и премии:
Нагрудной знак МОН РК «За заслуги в развитии науки РК» (2012)

Мухтарова Гульмира Раиловна
Образование, ученая / академическая степень, звание
Казахский государственный университет им. Кирова (1986), кандидат исторических наук (1999)
Академический и практический опыт:
Директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык» 2015-2018 – Университет «Туран» – доцент кафедры «Регионоведение и международные отношения»
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Современная история Казахстана
Награды и премии:
Почетная грамота МОН РК (2016)

Оржанова Улжан Керимбековна
Образование, ученая / академическая степень, звание
1987-1992 г.г., Шымкентский педагогический институт им. М.Ауэзова, к.и.н., доцент кафедры «Регионоведение и международные отношения»
Академический и практический опыт:
АГТУ- заведующая кафедрой СГД 2006-2007
КАУ- зам. декана по ВиНР 2010-2014
Туран – доцент кафедры «Регионоведение и международные отношения» 2015-2018
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Современная история Казахстана; Цивилизация и культура; Геополитические концепции регионов мира; Система политических коммуникации.

Самай Алина Диасовна
Образование, ученая / академическая степень, звание:
КазГу им.Кирова, 1983-1988 гг., кандидат политических наук, доцент
Академический и практический опыт:
общий стаж – 36 лет, педагогический 20 лет.
Казахский Национальный Аграрный Университет, КазНПУ им. Абая, университет «Туран».
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Политология, Современные проблемы международных отношений, Управление общественными процессами, Современная система международных отношений, Введение в международные отношения, Актуальные проблемы мировой политики
Магистратура: Современные проблемы межэтнических отношений
Награды и премии:
Обладатель звания «Ұлағатты ұстаз» учебно-научного портала «Орлеу» (2016)

Есеркемисова Баян Абишкеновна
Образование, ученая / академическая степень, звание
КазПИ имени Абая, исторический факультет (1986), кандидат исторических наук (2001г.)
Академический и практический опыт:
2012-2013 гг. Университет международного бизнеса, проректор по воспитательной работе
2006-2012 гг. КазЭУ имени Т.Рыскулова, председатель профкома сотрудников, и.о. зав.кафедрой «Философии и истории»
1986-2006 гг. КазНПУ имени Абая председатель профкома студентов, ст. преподаватель, доцент кафедры «Истории Казахстана»
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: История Казахстана, Религиоведение, Управление общественными процессами, Мировой политический процесс, Креативное мышление, Центрально-азиатский регионализм и геополитика
Награды и премии:
Почетная грамота Министерства образования РК (1997)

Каримова Зульфия Каримовна
Образование, ученая / академическая степень, звание
1993-1997 – бакалавриат по специальности преподаватель истории в АГУ им. Абая, 1997-1999 – магистратура, 1999 -2010 соискатель Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК :кандидат исторических наук (2011),
Академический и практический опыт:
1) Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК 1999-2010гг.
2) Рукописный фонд, Института Востоковедения им. Абу Райхона Беруни АН Республики Узбекистан 2008 год
3) Joint project with School of Oriental and African Studies, London University, UK “Towards an alternative model of heritage as sustainable development”, 26 September 2018–25 October 2020 (applicant Dr Rachel Harris, co-applicant – Ablet Kamalov)
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Современная история Казахстана, Управление общественными процессами, Центральная Азия в системе геополитики

Жұмашова Жұлдыз
Образование, ученая / академическая степень, звание
Доктор (PhD) по специальности «Культурология»
Академический и практический опыт:
2008-2010 август Учитель английского языка сш. им. Б.Сокпакбаева, с. Таусамалы
2010 Сентябрь-2014 май Преподаватель на кафедре Международной Филологии и Общей лингвистики факультета Филологии, Литературоведения и Мировых Языков КазНУ им. аль-Фараби
2012 Апрель-Июль Стажировка в Университете Пенсильвания, штат Пенсильвания, США, отделение «Культурной Антропологии»
2014 Сентябрь-2016 Август Старший преподаватель, PhD доктор на кафедре «Казахский и иностранные языки» университета «Туран»
С 2015 – Супервайзер сертифицированного центра тестирования TOEFL ibt при университете «Туран»
С 2016 – Сентябрь Старший преподаватель, PhD доктор на кафедре «Регионоведение и международные отношения» университета «Туран»
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат:
Иностранный язык в дипломатии, Иностранный язык для профессиональных целей, Иностранный язык в профессиональном применении, Академический английский язык, Межкультурная коммуникация в дипломатии, Цивилизация и культура.
Награды и премии:
Обладатель государственной стипендии для «Талантливых молодых ученых Республики Казахстан -2014-2015»

Арғыңбаев Арман Ермекұлы
Образование, ученая / академическая степень, звание:
КИМЭП, Магистр международных отношений (2015)
Академический и практический опыт:
с 2015г. Университет «Туран».
Преподаваемые дисциплины, практические курсы:
Английский язык в современной дипломатии,
Политическая лексика английского языка,
Английский для дипломатов,
Профессионально-ориентированный иностранный язык,
Английский язык в профессиональном применении

Тайженбетова Айгуль Бижановна
Образование, ученая / академическая степень, звание
1997-2002 –Казахский Национальный Университет имени аль – Фараби (специалисть),
2002-2003 – аспирантура при КазНУ имени аль – Фараби,
2016-2018 – магистратура при КазНУ имени аль – Фараби, магистр гуманитарных наук.
Академический и практический опыт:
Колледж экономики и права, КазЭУ имени Т.Рыскулова, Университет «Туран».
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Философия, Саясаттану, Әлеуметтану, Мәдениеттану, Дінтану, Әлеуметтік үрдістерді басқару, Әлеуметтану және Саясаттану, Халықаралық қатынастардағы діни экстремизм мәселелері.

Комекова Мөлдір Оралхановна
Образование, ученая / академическая степень, звание
2001-2006 –КазУМОиМЯ имени Абылай хана
2013-2015- КазГУ имени аль-Фараби
Академический и практический опыт:
КазУМОиМЯ им. Абылай хана
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: иностранный язык старны специализации,шығыс тілдерінің негіздері,халықаралық қатынастар саласындағы сарапшыларға арналған шығыс тілі
Награды и премии:
Обладатель звания «Ұлағатты ұстаз» учебно-научного портала «Орлеу» (2016), награждена Почетной грамотой МОН РК (2017)

Оразбекова Арайлым Рамазановна
Образование, ученая / академическая степень, звание
1999-2004 г.г., Казахскиий Национальный Университет им. Аль-Фараби Исторический Факультет , 2010-2014гг.,Синьзянский государственный университет (Китай, г.Урумчи),институт политики и общественного управления, магистр регионвед кафедры «Регионоведение и международные отношения»
Академический и практический опыт:
Туран – старший преподаватель кафедры «Регионоведение и международные отношения» 2015-2018
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Восточный язык (китайский, турецкий) в дипломатической деятельности, Политическая лексика китайского языка, Практический ин.яз.страны специализации (турецкий/китайский)

Шидерина Гаухар Нурлановна
Образование, ученая / академическая степень, звание:
КазГУ им.аль-Фараби, 2001-2005, бакалавр, специальность «Регионоведение»
КазГУ им.аль-Фараби 2006-2008, магистратура, специальность «Переводческое дело»
Академический и практический опыт:
общий стаж – 12 лет, педагогический 10 лет.
КазУМОиМЯ 2007-2008 гг;
С 2008-17, университет «Туран»;
в настоящее время – докторант КазНУ им. Аль-Фараби, преподаватель-совместитель в университете «Туран»
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: Китайский язык:Қытай тілі; Практический курс китайского языка: Халықаралық қатынас саласындағы сарапшыларға арналған қытай тілі.
Магистратура: Китайский язык

Медетканов Жандос Сабыржанович
Образование, ученая / академическая степень, звание:
КазГУ им.аль-Фараби, 1999-2003, бакалавр, специальность «История»
КазГУ им.аль-Фараби 2003-2005, магистратура, специальность «Всемирная история»
Академический и практический опыт:
общий стаж – 13 лет, педагогический 13 лет.
С 2005-___, университет «Туран».
Преподаваемые дисциплины, практические курсы
Бакалавриат: История международных отношений в новое время; История международных отношений в новейшее время; Дипломтическая и консульская служба; Дипломатическая документация; Современные проблемы МО

Ағыбай Жангелді Рахметқазыұлы
Образование, ученая / академическая степень, звание:
– Бакалавр, Международные Отношения в Университете имени Сулеймана Демиреля, GPA 3.58 (2012) ;
– Магистратура по программе “Болашак”, Международное Публичное Право (Public International Law, LLM) Городской Университет Лондона (City University of London), Merit (2015)
Академический и практический опыт:
C « 2016г. – ___» Университет имени Сулеймана Демиреля
C « 2019г.- ___» Университет «Туран».
Преподаваемые дисциплины, практические курсы:
Бакалавриат: Modern History of International Relations, Contemporary History of International Relations, Geopolitics and Regional Integration, Introduction to the Law of European Union, The Law of Armed Conflict, Dispute Settlement, Regional Security of Central Asia, Foreign Policy of Kazakhstan, IR Theories, Political Science.

Нышанбаев Нұрболат Қайратұлы

Выпускник международная образовательная программа Президента Республики Казахстан, Болашақ.

Образование, ученая / академическая степень, звание:

2018 –2020 Master of International Relations. The University of Queensland. School of Political Science and International studies (Australia, Brisbane)

2016- Июнь Bachelor of International Relations [семестр] Warsaw University (Poland, Warsaw)

2014-2015 Bachelor of Political Science [семестр] Kookmin University (South Korea, Seoul)

2013-2017 Bachelor of Social Science Казахский Национальный Университет имено аль Фараби (Kazakhstan Republic, Almaty).

Академический и практический опыт:
2020, Университет Туран. Кафедра «Регионоведение и Международные отношения»
2017 Aвгуст-Dекабрь. Лектор по предмету политологии и социологии в Алматинском государственном бизнес-колледже (г. Алматы, ул. Шевченко, 140/12)
2016 Сентябрь -Декабрь, Общественный фонд «Инновационная компания Астана Алеми» в качестве координатора программы.

Кунтуова Индира Максотовна

Образование, ученая / академическая степень, звание
1997-2002 гг., Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Факультет Философии и Политологии,
2008-2010 гг., Казахский Экономический университет им. Т. Рыскулова, магистр экономических наук
2012-2015гг., Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Факультет Философии и Политологии, докторант кафедры «Философия»

Академический и практический опыт:
2004-2019, КазНИТУ им. К.И.Сатпаева, сениор-лектор кафедры «Общественных дисциплин» (в штате)
МАБ, 2013г., старший преподаватель кафедры «Социальных дисциплин» (совместитель)
2019- , Университет «Туран», старший преподаватель кафедры «Регионоведение и международные отношения» (в штате)

Рахматулина Диляра

Образование, ученая / академическая степень, звание
Бакалавр социальных наук по специальности “Регионоведение” (Университет “Туран”)

Должность:
Методист кафедры “Регионоведение и Международные отношения”

Академический и практический опыт:
с 2019 года Университет “Туран”

 • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің Сүлейменова Р. атын. Шығыстану институты.
 • Альтернативті зерттеу орталығы
 • Қазақстандық гуманитарлық және саяси конъюнктура орталығы
 • «Марсель Gold» ЖШС
 • Ғылыми ақпарат және саяси талдау орталығы
 • Еуразия Ғылыми Зерттеу институттары
 • Арель университеті (Түркия)
 • Кастамону университеті (Түркия)
 • Циттау/Герлитц университеті
 • Шығыс Жерорта теңізі университеті (Никосия, Солтүстік Кипр)
 • «Болашақ жастардың қолында» Халықаралық қоры
 • «Ғылыми ақпарат және саяси зерттеулер орталығы» ЖШС

– «Арель» университеті (Түркия)
– Кастамону университеті (Түркия)
– Циттау/Герлиц университеті (Германия)
– Шығыс Жерорта теңізі университеті (Никосия, Солтүстік Кипр)

Біздің магистранттар серіктестеріміздің жазғы мектептерінде тағылымдамадан өтеді. Олар сонымен бірге AISEC еріктілер жобасына, Түркия үкіметінің Мевлан жобасына қатысады.

Университеттегі қоғамдық өмір қызықты және алуан түрлі. Біздің магистранттар қоғамдық белсенділігі мен дарындылығымен ерекшеленеді. Академиялық өмірдің барлық саласында қалыптасқан дәстүрлер бар. Университеттің бизнес-инкубаторының арқасында магистранттар мен оқытушылар бизнес-жобаларға қатыса алады.

Магистранттар өздерінің кәсіби дағдыларын MUN (БҰҰ моделі) көмегімен дамытады, ол конференцияның және рөлдік ойындардың синтезі, зияткерлік және көшбасшылық қасиеттерін дамытады.

Жеке тұлғалық және кәсіби тұрғыдан дамудың әртүрлі аспектілерін дамытуға көмектесетін, магистрантардың идеяларын жүзеге асыруға және оларды шындыққа айналдыруға мүмкіндік беретін бірнеше жылдар бойы «Дипломат» клубы жұмыс істеп келеді.

Алынған білім түлектерге Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінде, Қазақстан Республикасының елшіліктері мен консулдықтарында, сыртқы қатынастар, әлемдік саясат, халықаралық ұйымдар және трансұлттық корпорациялар саласында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының әртүрлі мемлекеттік органдары мен ұйымдарында жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

– Аймақтық саясат және экономика саласындағы кеңесші көмекшісі;
– сыртқы саясаттағы бақылаушы-аудармашы;
– аудармашының көмекшісі;
– орта және жоғары оқу орындарының оқытушысы.

«7M03101-Халықаралық қатынастар» (магистратура ғылыми-педагогикалық бағыт), «7M03105 – Халықаралық қатынастар» (магистратура – мамандандырылған бағыт) бағыты бойынша магистрлердің кәсіби қызмет саласына мыналар кіреді: әлемдік саясатты шешуге ықпал ететін халықаралық ұйымдар мен бірлестіктердегі іс-шаралар, сыртқы саяси қатынастар саласында, сондай-ақ ағартушылық қызмет саласында жұмыс жасайтын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен үкіметтік емес ұйымдары.

«7M03101-Халықаралық қатынастар» (магистратура ғылыми-педагогикалық бағыт), «7M03105 – Халықаралық қатынастар» (магистратура – мамандандырылған бағыт) бағыты бойынша магистрлердің кәсіби қызметінің объектілері: әлемдік саясат, геосаясат, қазіргі қақтығыстар және оларды шешу әдістері, дипломатия тарихы, әлемдік қоғамдастықтың ішкі жүйелері, халықаралық қатынастар, халықаралық оқиғаларға айтарлықтай әсер етуі мүмкін халықаралық ұйымдар қызметінің практикалық және теориялық аспектілері қазіргі әлемнің доп проблемалары.

Төлен Жеңісбек Мұратбекұлы

PhD по специальности Политология

заведующий кафедрой «Регионоведение и международные отношения»

тел. кафедры 260-40-29

zh.tolen@turan-edu.kz

Skip to content