«Құқықтану» мамандығы бойынша докторантурада білім беру:

  • халықаралық деңгейдегі ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет салаларының жоғары ғылыми біліктілігі бар элиталы мамандарды дайындауды қамтамасыз етеді;
  • сіздің мансаптық өсу мүмкіндіктеріңізді кеңейтеді;
  • Сіз неғұрлым сұранысқа ие, экономикалық проблемаларын шешуге жүйелік көзқарасы иеленуші, зерттеу нәтижелерін коммерциялық мүмкіндіктерді үшін қолдану және іске асыруға қабілетті, зерттеу проблемаларды сараптама жүргізетін, ғылыми жобалар тиімді басқару алатын маман болуға кепілдік береді.

Дәрежесі: PhD философия докторы

Екі түсу емтиханы:

  • шет тілі бойынша;
  • мамандығы бойынша.

Оқу нысаны: күндізгі

Оқу мерзімі – 3 жыл

Оқу тілдері – қазақша, орысша

Оқыту шарттары – оқыту мемлекеттік гранттар бойынша және ақылы негізде жүргізіледі.

 

Құқықтану» мамандығы бүгінгі күні беделді де ширақ дамушы мамандықтардың бірі болып табылады. Кафедраның түлектері құқық қолдану қызметінің барлық салаларында – мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, сот жүйесінде, сондай-ақ адвокатура мен нотариатта ойдағыдай табысты жұмыс істейді. Түлектердің көпшілігі өзінің мамандықтарын банк саласында, шағын және орташа бизнесте жүзеге асыруда.

1) Құқық қорғау қызметі

2) Құқық қолдану қызметі

Инновациялық-кәсіпкерлік басымдық

Бакалавриат Магистратура PhD докторантурасы
Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік Арнайы немесе бағдарлы пәндер Элективтік
Мемлекет және құқық теориясы Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы Құқықтық талдау әдістемесі Қазақстандағы құқықтық ойдың тарихы Қазіргі замандағы азаматтық құқықтың теориялық және әдістемелік мәселелері
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы Құқық теориясының өзекті мәселелері Қылмыстық құқық дамуының ғылыми негіздері
Кәсіби қазақ (орыс) тілі Қазақстан Республикасындағы муниципалдық құқық Азаматтық заңнаманы қолданудың өзекті мәселелері Қылмыстылықпен күресудің әдістемелік негізі ретіндегі жеке теориялар мен криминалистік ілімдер
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлім) Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі Азаматтық-процестік заңнаманы қолданудың өзекті мәселелері Қылмыстылықтың жай-күйі мен деңгейін зерттеудің қазіргі заманғы үрдістері
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім) Қазақстан Республикасындағы судьялардың құқықтық мәртебесі Еңбек заңнамасын қолданудың теориясы мен тәжірибесі Қазіргі замандағы азаматтық процестік құқық дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше бөлім) Нотариат Отбасы заңнамасын қолданудың теорияся мен тәжірибесі Қылмыстық сот ісін жүргізу: процедуралық және функционалдық-құқықтық құрылысының тұжырымдамасы
Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім) Адвокатура Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық заңнаманың өзекті мәселелері Сақтандыру құқығы дамуының теориялық және әдістемелік мәселелері
Кәсіби бағдарлы шет тілі ҚР құқық қорғау органдарының жүйесі Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық-процестік заңнаманың өзекті мәселелері Зияткерлік меншік құқығының өзекті мәселелері
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы ҚР құқық қорғау органдары қызметкерлерінің құқықтық жағдайы Заманауи криминалистік зерттеулердің әдістемесі
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы Криминология Жеке тұлғаға қарсы қылмыспен күресудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері
Кәсіпкерлік құқық Криминалистка дамуының заманауи бағыттары
Зияткерлік меншік құқығы Қылмыстарды саралау мен қылмыскерледің типологиясы
Қылмыстық іс жүргізу қағидаларының жүйесі ҚР нотариат дамуының қазіргі заманғы үрдістері
Азаматтық іс жүргізу қағидаларының жүйесі ҚР адвокатура институты дамуының қазіргі заманғы үрдістері
Қазақстан Республикасынің еңбек құқығы ҚР сот билігінің өзекті мәселелері
Қазақстан Республикасының отбасы құқығы Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен судьялардың мәртебесін жетілдірудің негізгі бағыттары
Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау Мемлекеттік қызмет көрсетулерді құқықтық реттеу
Көші-қон құқығы Қазіргі кезеңдегі мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеудің механизмдері
Сот дәлелдемелері теориясы Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеуді жетілдірудің мәселелері
Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеудің ерекшеліктері Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өзекті мәселелері
Криминалистика
Судебная экспертология
Сот психиатриясы
Сот медицинасы
Кәсіби бағдарлы шет тілі
Ағылшын тілі (Сертификацияланған курс)
ҚР қаржы құқығы
ҚР банк құқығы
Қылмыстық-атқару құқығы
Сыбайлас жемқорлықпен күрес
ҚР мемлекет және құқық теориясының қазіргі заманғы мәселелері
Адам құқықтарын қорғаудың конституциялық негіздері
Қылмыстық сот төрелігі
Экологиялық құқық
Аграрлық құқық
Жер құқығы

Сүлейменова Сауле Жусупбековна
Заң ғылымдарының докторы, Жоғары аттестациялық комиссияның профессоры, экологиялық, су заңнамасы саласындағы маман, Тұран университетінің гуманитарлық-заң факультетінің деканы.
Білімі, ғылыми / ғылыми дәрежесі, атағы
1985-1990 жж. – Қазақ мемлекеттік университеті. С.М. Киров
Мамандығы: Құқықтану
Біліктілігі: заңгер
2001 ж. – заң ғылымдарының кандидаты, «Суларды антропогендік бітелуден, ластанудан және сарқылудан құқықтық қорғау» тақырыбы
2006 ж. – доцент ғылыми атағы берілді.
2009 ж. – «Қазақстан Республикасындағы су құқығын іске асыру механизмінің теориялық мәселелері» тақырыбында заң ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі берілді.
Оқу және тәжірибелік тәжірибе:
1991 ж. Қыркүйек – қазан айлары – Жамбыл суландыру-дренаж және құрылыс институтының ғылыми қызметкері
1991 ж. Қазан – С.М. Каз.ГУ-да ғылыми қызметкер. Киров
1993 – 1996 жж. – аталған университеттің заң факультетінің аспиранты
1996 ж. желтоқсанынан 2001 ж. тамызына дейін – Қаз.ГАУА «Экологиялық, жер және аграрлық құқық» кафедрасының аға оқытушысы
2002-2005 жж. – ЦАУ азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі
2005-2007 ж.ж. – заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Еңбек құқығы және азаматтық іс жүргізу кафедрасы, ҚазҰУ әл-фараби
2007-2011 жж. – заң ғылымдарының кандидаты, ҚазҰУ-дың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану кафедрасының доценті әл-фараби
2011-2016 – актер Азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу кафедрасының профессоры, еңбек құқығы, ҚазҰУ әл-фараби
2016 – 2017 жж. – ҚазҰУ, Еңбек құқығы және азаматтық іс жүргізу кафедрасының профессоры әл-фараби
2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін – гуманитарлық-заң факультетінің деканы, «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының профессоры
Оқу пәндері, практикалық курстар
Су құқығы, экологиялық заң, жер құқығы, еңбек құқығы, экологиялық заңнаманың өзекті мәселелері және т.б.
Негізгі басылымдар:
Ол 148 ғылыми мақаланың авторы, оның ішінде 7-ден астам ғылыми мақалалар Thomson Reuters және Scopus (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компанияларының ақпараттық дерекқорына сәйкес нөлдік емес импакт-факторы, 3 оқу-әдістемелік құралы, 4 монографиясы бар халықаралық ғылыми жарияланымдар тізіміне енген.
2016 ж. – заң мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілді.
2011 ж. – «ЖОО-ның үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері

 

Жанұзақова Лейла Тельмановна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң факультеті (1974-1979). заң ғылымдарының докторы (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылғы 31 мамырдағы №3 шешімі), 12.00.02 – конституциялық құқық; муниципалдық құқық; Әкімшілік құқық; Қаржы құқығы); Құқықтану профессоры (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2008 жылғы 31 қазандағы №7 шешімі))

Академиялық және практикалық тәжірибесі – 1979-1999 ж. ж. ҚазССР ҒА Философия және құқық институтында, ҚР ҰҒА мемлекет және құқық институтында аға лаборант, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер лауазымдарында кішігірім үзілістермен жұмыс істеді; 1985-1988 жж. кандидаттық диссертациясын қорғады, 1990-1995 ж. ж., ҚР Жоғарғы Кеңесінде аға референт, ҚР халық депутатының көмекшісі, ҚР Жоғарғы Кеңесі комитетінің кеңесшісі, ҚР Конституциялық Соты мүшесінің кеңесшісі, 1995-1999 ж. ж. ҚР ҰҒА ИГП ғылыми қызметін Алматы қаласындағы жетекші жоғары оқу орындарында оқытушылық жұмыспен қоса атқарды; 1992 ж. бастап “Тұран” университетінде Заңтану кафедрасының меңгерушісі, доцент, “Заңтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры, жүйелік зерттеулер институты директорының орынбасары, ; ҚР заңнама және құқықтық ақпарат Институтының бас ғылыми қызметкері.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Куала Лумпурдың 2 университетінде тағылымдама (2008))
2) Құқық жанындағы Заңнама институтында тағылымдама. РФ (Мәскеу) және ЕурАзЭҚ Хатшылығы (Спб, 2008)
3) мектепте оқу ағылш. “Caplan Aspect “(Ұлыбритания, Борнмут, 2008)
4) Алматы қ. біліктілікті арттыру курстары (2019)
Ғылыми-педагогикалық өтілі – 35 жыл.
оқытушылық пәндер, практикалық курстар – “ҚР Конституциялық құқығы”, “Мемлекет және құқық теориясы”, “ЗС Конституциялық құқығы”, “Муниципалдық құқық”, “адам құқығын қорғау” (бакалавриат), “құқық теориясының өзекті мәселелері”, “құқық тарихы” (магистратура), “Құқық философиясы” (докторантура), “ақпараттық қауіпсіздікті құқықтық реттеу”, “Мемлекеттік қызметтерді құқықтық реттеу” (магистратура), “Human rights in international law” (бакалавриат, ағылшын тілінде) авторлық курстар.)
Негізгі басылымдар – 350 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 22 Оқу құралы, соның ішінде қолданыстағы заңнамаға түсініктемені қоса алғанда, 14 монография; 2 ғылыми мақала, “Скопус” базасында индекстелетін, 80-нен астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК, РИНЦ ұсынған басылымдарда, жақын және алыс шетел елдері конференцияларының материалдарында жарияланды.

 

Әкімжанов Талғат Құрманұлы

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі (1977-1981). заң ғылымдарының докторы (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 25 желтоқсандағы №7 шешімі), 12.00.08 – қылмыстық құқық және криминология; қылмыстық-атқару құқығы); Құқықтану профессоры (ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2008 жылғы 30 мамырдағы №5 шешімі).)

Академиялық және практикалық тәжірибесі – 1981-1982 ж.ж. Үлбі АІІБ іздестіру тобының инспекторы, 1981-1991 ж.ж. КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебінде оқытушы, аға оқытушы лауазымдарында жұмыс істеді; 1981-1985 ж.ж. КСРО ІІМ жоғары оқу орындарының күндізгі Адъюнктурасының адъюнктісі, 1987 ж. кандидаттық диссертациясын қорғады, 1991-1997 ж.ж., ҚР ІІМ ғылыми-әдістемелік оқу орталығының бастығы, оқу орындары басқармасы бастығының орынбасары, ҚР ІІМ оқу орындары Басқармасының ҚР ІІМ Кадр және тәрбие жұмысы департаменті бастығының орынбасары, ҚР ІІМ Кадр және тәрбие жұмысы Департаментінің оқу орындары басқармасының бастығы, оқу орындары басқармасының бастығы, 2001-2009 ж.ж. ҚР ІІМ Алматы заң колледжі бастығының орынбасары, одан кейін бастығы, 2008-2009 ж.ж. ҚР ІІМ Қарағанды заң институтының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының оқытушысы, 2009-2010 ж.ж. -Академия бастығының оқу ісі жөніндегі орынбасары, ол ҚР ӘМ ҚАЖ комитеті Академиясының заң институтының бастығы, 2010-2012 ж.ж. Орталық Азия университетінде заң факультетінің деканы, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор, 2012-2014 ж. ж. Алматы гуманитарлық-техникалық университетінде ғылыми жұмыс және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры, 2014-2015 ж.ж. – Д. А. Қонаев атындағы көлік және құқық гуманитарлық университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры; 2015 ж. бастап “Тұран” университетінде “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының профессоры лауазымында жұмыс істеймін.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Цукуба университетінде тағылымдама (Токио, Жапония) (2018)
2) Халықаралық білім беру және ғылыми ақпарат орталығында тағылымдама (Дюссельдорф қ., Германия) (2018)
3) халықаралық білім беру және ғылыми ақпарат орталығында тағылымдама (Дюссельдорф қ., Германия) (2019-2020 ж. ж .)
4) Алматы қ. біліктілікті арттыру курстары (2019)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 38 жыл.

Оқытушы пәндері, практикалық курстар – “ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім)”, “ҚР Қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім)” (бакалавриат), “Құқық қолдану тәжірибесіндегі қылмыстық заңнаманың өзекті мәселелері” (магистратура), “Қылмыстың жағдайы мен деңгейін зерттеудің қазіргі тенденциялары”, “Қылмыстық құқықты дамытудың ғылыми негіздері” (докторантура).

Негізгі басылымдар – жарияланған 300 ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 22 Оқу құралы, 6 монография; “Скопус” базасында индекстелетін 18 ғылыми мақала, 80-нен астам мақала ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда, РИНЦ, таяу және алыс шетел елдерінің конференция материалдарында жарияланды.

 

Алаева Гүлназ Турсуновна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы – жоғары, «Әділет» заң жоғары мектебі (1998-2000); Заң ғылымдарының кандидаты (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестаттау комитетінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы шешімі, № 1 хаттама), 12.00.09 – қылмыстық іс жүргізу, сот ғылымы, сот сараптамасы, АРД; «Құқықтану» мамандығы бойынша Тұран университетінің доценті (Тұран университетінің ғылыми кеңесінің 2006 жылғы 26 қаңтардағы шешімі, № 5 хаттама).

Оқу және тәжірибелік тәжірибесі – 1994-2005 жж. – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот-сараптама орталығында тағылымдамашы, аға сарапшы, жетекші сарапшы, жетекші сарапшы, сот және сауда қызметі басшысының орынбасары, 2012 жылы институт директорының міндетін атқарушы. Алматы қ. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот сараптамасы. 2003 жылы Алматы қаласы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың докторлық кеңесінде диссертация қорғады. 2005 жылдан бастап осы уақытқа дейін мен Тұран университетінде «Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасының доценті болып жұмыс істеп келемін, ал әр уақытта Тұран университетінде кафедра меңгерушісі, оқу бөлімінің бастығы, гуманитарлық-заң факультетінің деканы қызметтерін атқардым.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
1) Алматыдағы үздіксіз білім беру курстары (2019 ж.)

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 15 жыл.

Негізгі басылымдар – жарияланған 150 ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде: 6 оқулық, 1 монография; Scopus мәліметтер базасында индекстелген 5 ғылыми мақала, ҚР БҒМ ҚКСОН, РҒЗИ ұсынған басылымдарда 35-тен астам мақалалар, алыс және жақын шетелдердің конференция материалдары.

 

Пралиева Гүлмира Қалдыбайқызы
Заң ғылымдарының кандидаты, 2015-2017 ж.Алматы қ. “ҰЗМИ” РМК филиалы базасында Зияткерлік меншік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөніндегі ғылыми-техникалық кеңестің сарапшысы; Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының заң жобалау қызметі жөніндегі әдістемелік кеңесінің сарапшысы; Заңтану, психология, әлеуметтану бойынша 20-дан астам оқу оқу-тәжірибелік оқу-әдістемелік құралдарының авторы; жетекші қазақстандық және халықаралық ғылыми-көпшілік журналдарда жарияланған 44 ғылыми мақала.
Білімі, Ғылыми / академиялық дәрежесі, атағы
1. 1999 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетін бітірді. әл-Фараби, заң, құқықтанушы, № 0056759
2. 2008 жылы Алматы Үздіксіз білім беру институтын педагогика және психология, педагог-психолог, № 0000173
Заң ғылымдарының кандидаты (шифр 120001) – мемлекет және құқық теориясы құқықтық және саяси ілімдер тарихы, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті; ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2008 жылғы 20 қазандағы шешімі (№11 хаттама) FK № 0002182
Академиялық және практикалық тәжірибе:
Әр жылдары ЖШС БК заңгері, “Самұрық – Қазына” АҚ афиллирленген тұлғасы “Казазинжэлектроник” ақ корпоративтік заңгері, тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, ғылыми жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректор, Қазақстанның жетекші университеттерінде сабақ берді: Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті. әл-Фараби, Ресей-Қазақстан мемлекеттік университеті, АФ СПбГУП және т. б. академиялық тәжірибе 20 жыл практикалық тәжірибе 10 жыл
Оқытатын пәндері, практикалық курстар
Қаржы құқығы, Салық құқығы, банк құқығы, Инвестициялық құқық, Азаматтық құқық, Әкімшілік құқық, тұрғын үй құқығы, отбасы құқығы, Зияткерлік меншікті құқықтық қорғау, заң психологиясы халықаралық құқық, ҚР Салық құқығы, ҚР банк құқығы ҚР Қаржы құқығы және т. б.
Негізгі Жарияланымдар:
70-тен астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 1 монография, 21 оқу құралы және халықаралық және қазақстандық ғылыми басылымдарда жарияланған 44 ғылыми мақалалардың авторы Қазақстан Республикасының аумағында әкімшілік, азаматтық, отбасылық, қылмыстық іс жүргізу, Конституциялық, қаржылық (бюджеттік, сақтандыру, банктік, инвестициялық, салықтық) құқық, зияткерлік меншік құқығы бойынша қолданыстағы заңнаманың түсіндірмелері мен әдістемелік және тәжірибелік материалдардың авторы., Қазақстан Республикасының және Еуразиялық және Кеден одағы елдерінің қолданыстағы заңнамасы құқығының өзге де салаларына қатысты.

 

Сарина Салима Абдыкадыровна

Білімі, ғылыми дәрежесі, атағы
Жоғары заңгерлік
заң кандидаты
5 наурыз 2010 ж. – заң ғылымдарының кандидаты, диссертациялық зерттеудің тақырыбы: «Дауларды халықаралық коммерциялық арбитраж арқылы шешу», ғылыми жетекшісі – Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, заң ғылымдарының докторы, профессор М.Сүлейменов (З.ғ.к. дипломы, ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті, 06.25.2010 ж. № 7 колледж);
2000-2001 жж. – Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес Қазақ мемлекеттік заң университетінің аспирантурасы (сырттай бөлім), Мемлекет және құқық институты мен Қазақ мемлекеттік заң университетінің қосылуына байланысты.
1997-2000 жж. – ҚР ҰҒА Мемлекет және құқық институтының аспирантурасы (күндізгі бөлім);
1991-1996 жж. – Қазақ мемлекеттік заң институты, «Кәсіпкерлік құқық» кафедрасы, Алматы қ.
1981-1991 жж. – орта білім туралы сертификат.

Оқу және тәжірибелік тәжірибе:
• 2019 жылғы қыркүйек – қазіргі уақытқа дейін Уақыты – Тұран университетінің гуманитарлық-заң факультеті, құқықтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті.
• 2019 – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Бейжің заң қоғамы мақұлдаған және Пекин қалалық азаматтық істер бюросында тіркелген «Белт және жол» бастамасымен Халықаралық коммерциялық медиация орталығының төрешісі (Медиация орталығы).
• 2018 – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматыдағы «Ex Lege» аралық сотының арбитрі.
• 2012 жыл – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматы қаласындағы «IAC» Халықаралық төрелік сотының арбитрі.
2010 ж. Қараша – қазіргі уақытқа дейін уақыты – Алматыдағы «IUS» Халықаралық арбитражының арбитрі.
2010 ж. Тамызы – 2019 ж. Тамыз айына дейін – Каспий мемлекеттік университетінің «Эдиллет» жоғары заң мектебінің құқықтану кафедрасының доценті.
2007 ж. Ақпан – 2010 ж. Тамыз – «Строй Проект Тех Сервис» ЖШС бас заңгері:
– коммерциялық мәмілелерді құқықтық қолдау (сатып алу-сату, құрылыс шарты, мүлікті жалға беру және т.б.);
– Кәсіпкерлік келісімдердің жобаларын әзірлеу, өзгерту және аннотациялау (сатып алу-сату, құрылыс шарты, тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды жалға беру / жалдау, комиссиялар, нұсқаулықтар, мүлікті сенімгерлік басқару және т.б.);
– ұсынылған келісімдер бойынша ішкі заңнаманы сақтау үшін құқықтық пікірлер (құқықтық пікір) және меморандумдар дайындау.
2006 ж. Наурыз – 2007 ж. Ақпан – құрылыс техникасын сатумен айналысатын «BTX International Group» ЖШС заң бөлімінің бастығы:
– ұсынылған құжаттарға, оның ішінде шаруашылық келісімшарттарға және оларға қосымшаларға (сатып алу-сату, лизинг, агенттік келісімшарттар және т.б.) құқықтық сараптама жүргізу;
– келісімшарттар мен шығыс құжаттарының көрінісі (оның ішінде инициализация);
– келісім-шарттардың орындалуының құқықтық мәселелері бойынша қазақстандық және шетелдік серіктестермен және клиенттермен іскерлік хат алмасу және тұрақты келіссөздер жүргізу;
– компанияларды тіркеуді және қайта тіркеуді, бірінші басшыны ауыстыруды және басқаларды құқықтық қолдау.
2003 ж. Сәуір – 2006 ж. Наурыз – «Равел» ЖШС заң фирмасының заңгер-кеңесшісі:
– жекелеген заңды және жеке тұлғаларға заңгерлік қызметтер;
– ұсынылған құжаттарға құқықтық сараптама жүргізу;
– Шаруашылық келісімшарттарын жасау, құқықтық сараптау;
– азаматтарға азаматтық-құқықтық, оның ішінде отбасы және еңбек құқығы саласындағы кеңестер беру;
– зияткерлік меншік құқығын қорғау саласындағы кеңестер (халықаралық және отандық сауда белгілері, фирмалық атаулар және басқалар);
– жеке заңды тұлғалардың шаруашылық келісім-шарттарды орындамауы, жерді иемдену, ар-намысы, қадір-қасиеті мен іскерлік беделін қорғау және моральдық зиянның орнын толтыру, еңбек даулары, мұрагерлік, отбасылық даулар және басқалары туралы азаматтық сот ісіндегі жеке заңды тұлғалардың мүдделерін білдіру.
2001 ж. Қазан – 2003 ж. Сәуір – Қазақ мемлекеттік заң университетінің мемлекет және құқық институтының кіші ғылыми қызметкері:
– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бағдарламасы бойынша іргелі тақырыптарды зерттеу;
– ағымдағы жобалар бойынша ғылыми жұмыстар жүргізу.
1996 жылғы тамыз – 1997 жылғы желтоқсан – Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Заң шығару ғылыми-зерттеу институтының ғылыми қызметкері:
– қолданыстағы заң жобаларына, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің құжаттарына құқықтық сараптама жүргізу;
– ағымдағы жобалар бойынша ғылыми жұмыстар жүргізу;
– Түсіндірме-құқықтық жұмыс.

Ғылыми тағылымдамалар, біліктілікті арттыру:
07.07.2019 – 07.17.2019 – Құқық мектебі, Лестер университеті, Ұлы Британия мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Патшалығы, Лестер «Ағылшын келісімшарт құқығының нормалары»
07.23.2018 – 07.28.2018 – Қолданбалы ғылымдар, бизнес технологиялар және дизайн университеті, Германия Висмар «Құқықтық әдіснама және білім»
14.07.2017 – 23.07.2017 – Сиань Сиань көлік университеті ежелгі Сиань қаласындағы білім – Жібек жолының бастауы.
07.13.2016-22.07.2016 – Сиань Сиан көлік университеті ежелгі Сиань қаласындағы білім – Жібек жолының бастауы
08.28.2016-10.09.2016 – Қолданбалы ғылымдар, бизнес технологиялар және дизайн университеті GERMANY Wismar құқықтық әдіснамасы және білімі
06.06.2015 – 06.06.2015 – Ресей Федерациясының Ресей мемлекеттік әділет университеті, Краснодар қаласы, Ресей Федерациясының сот жүйесіндегі Әлемдік сот төрелігі институтының маңызы.
11.24.2015-08.12.2015 – Ресей Федерациясының «ИНТУИТ» Ұлттық ашық университеті, Мәскеу Мұғалімнің тиімді жұмысы

Ғылыми-педагогикалық өтілі – 17 жыл.

Оқу пәндері, практикалық курстар
«Құқықтану» және «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша оқылатын пәндер:
бакалавр үшін – Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы (жалпы және ерекше бөлімдер), Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу құқығы, жеке халықаралық құқық; GSP принциптерінің жүйесі; MCHP принциптерінің жүйесі; Жеке халықаралық құқықтың өзекті мәселелері, Төрелік процесс. Докторанттар үшін «Қазіргі азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық және әдіснамалық мәселелері».

Негізгі басылымдар – 30 ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде: 3 оқу құралы, 2 монография; Scopus мәліметтер базасында индекстелген 3 ғылыми мақала, ҚР БҒМ ҚКСОН, РҒЗИ ұсынған жарияланымдарда 22-ден астам, алыс және жақын шет елдердің конференция материалдары.

– Алматыдағы ЮНЕСКО Кластерлік бюросы
– Алматы қ. сот сараптамасы орталығы
– «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Мемлекет және құқық институты» ҒЗИ
– «ҚР ІІМ академиясы» ҒЗИ

Қазіргі уақытта «Тұран» Университеті Балтық халықаралық академиясы (Рига қ., Латвия), РФ ЖОФҚ Самара заң институты (Самара, Ресей) сияқты шет елдердің жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық туралы халықаралық келісімдер құрған. Біздің университетпен Ломоносов атындағы ММУ з.ғ.д., профессор В.И. Селиверстов, Мәскеу мемлекеттік заң академиясының з.ғ.д., профессорлары А.И. Рарог, А.И. Чучаев (Мәскеу қ., Ресей), РФ Экономикалық даму министрлігінің Сыртқы сауда бүкілресейлік академиясының з.ғ.д., профессорлары В.М. Шумилов (Мәскеу қ., Ресей) сияқты ресейлік жоғары оқу орындарының жетекші ғалымдары бірге қызмет жасайды. Сондай-ақ ресейлік жетекші жоғары оқу орындарымен бірге бакалавриат және магистратура бойынша білімнің екі дипломдық бағдарламаларын енгізу жоспарлануда.

«Құқықтану және халықаралық құқық» кафедрасындағы студенттік өмір – бұл нағыз әсерлі, ұмытылмайтын сәттер және сүйікті профессорларымыздың тартымды сабақтары. Студенттердің спорт шараларына қатысуға, «Юрист», «Сила закона», «Цивилист», «Жас заңгер» тәрізді бірнеше ғылыми клубтардың мүшелері болуға мүмкіндігі бар. Кафедраның негізінде студенттердің әртүрлі құқықтық мәселелер мен сұрақтар бойынша азаматтар мен ұйымдарға заң көмегін көрсететін студенттік заң клиникасы жұмыс істейді. Студенттер аталған заң клиникасында жұмыс істей жүріп, алдағы уақытта болашақтағы кәсіби қызметін тиімді жүзеге асыруына мүмкіндік беретін практикалық жұмыстың тәжірибелерін иегереді.

Тұран университеті мен Н. И. Лобачевский атындағы Нижегород мемлекеттік университеті арасында жүзеге асырылатын қос диплом бағдарламасы аясында магистратураның 2 курс студенттері Билахан Куаныш пен Нұрбаева Шырин серіктес жоғары оқу орнында күзгі семестрде оқуға ауыстырылды.

Аталмын университеттте   Халықаралық қауіпсіздік құқығы, Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың тәжірибесі, Дипломатиялық және консулдық қызмет, Құқық философиясы, Дүниежүзілік сауда ұйымының құқығы, Еуропалық одақтың бәсекелестік құқығы, Ресейлік Банк құқығы сияқты пәндерді оқыды.

Н. И. Лобачевский атындағы университетте шамамен 40 мыңға жуық студент оқиды.

“Заңтану” кафедрасында оқытушылар құрамына профессорлар, заң ғылымдарының докторлары, доценттер кіреді. Ресейлік университеттерінің  ішінде 50 үздік ЖОО  қатарына кіреді.

ОНЛАЙН РЕЖИМІНДЕ КЕШЕНДІ АТТЕСТАТТАУ ЕМТИХАНЫ

2020 жылдың 27 сәуірінде онлайн режимінде “Құқықтану” мамандығы докторанттарының кешенді аттестаттау емтиханы өтті.

“Құқықтану” мамандандығының кешенді аттестаттау емтиханының құрамына: кешенді аттестаттау емтиханының төрағасы, з.ғ. д., профессор полиция полковнигі, М. Есболатова атындағы ҚР ІІМ Алматы академиясы бастығының ғылым жөніндегі орынбасары Ділбарханова Жанат Рахимжанқызы, з.ғ.д., профессор Акимжанов Талғат Құрманұлы, з.ғ.д., профессор Жанұзақова Лейла Тельманқызы, з.ғ.д., профессор Сулейменова Сәуле Жүсіпбекқызы, з.ғ.к., Алматы қаласы Медеу аудандық сотының судьясы Әбішева Әсел Нұрланқызы, “Құқықтану және ХҚ” кафедрасының меңгерушісі з. ғ. к., доцент Оспанова Джамиля Азизханқызы, техникалық хатшы – Кәдірбай Айша Әуелбекқызы, “Тұран” университеті ГЗФ “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының аға оқытушысы.

Емтихан аяқталғаннан кейін комиссия тыңдалған жауаптардың жабық талқылауынан өтті, одан кейін докторанттарға нәтижелер жарияланды.

Емтиханның қорытындысы бойынша докторанттар Алшанов А.Р., Алимбетова А.Р., Джумабаева К.А., Жүнісбаева Г.Н. комиссияның бірауыздан шешімімен “өте жақсы” деген баға алды.
 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

2019 жылы 30 қазанда “Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық заңнамасы аясында жаза тағайындау саласындағы қылмыстық саясат” тақырыбында ғылыми семинар өтті. “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының “Құқықтану” мамандығының докторанты Алимбетова Алида Робертиновна баяндама жасады.

 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

23 қазан 2019 жылы “Қазақстан Республикасы зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды сақтауға негізделген құқықтық реттеу”тақырыбында ғылыми семинар өтті. “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының “Құқықтану” мамандығының докторанты Джумабаева Карлыгаш Асильхановна баяндама жасады.

 

 ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

6 қарашада “Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған азаматтарды қайта әлеуметтендіру процесіндегі пробацияның рөлі мен маңызы” тақырыбында ғылыми семинар өтті. “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының “Құқықтану” мамандығының докторанты Жүнісбаева Гүлзат Нұрстанқызы баяндама жасады

 

 

Ғылыми-практикалық семинар

2019 жылы 3 желтоқсанда гуманитарлық-заң факультетінің оқытушылары, докторанттары, магистранттары, студенттері үшін “Заң мамандықтары. Арбитр” тақырыбында ғылыми-практикалық семинар өтті. Ғылыми-практикалық семинар “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының ұйымдастыруымен өткізілді, дәріскер з.ғ. м., аға оқытушыАскарова М.М. болып табылады.

 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

2019 жылғы 13 қарашада «Мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруда кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау туралы заңнаманың теориялық негіздері» тақырыбында ғылыми семинар өтті. «Құқықтану» мамандығының докторанты Сарбасов Бегзат Атарқұлұлы баяндама жасады.

 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

20 қараша 2019 ж. “Бас бостандығынан айыру қылмыстық жазаның ең ауыр түрі бойынша” атты ғылыми семинар өтті. “Құқықтану” мамандығының докторанты Османова Гулайна Жалалыевна баяндама жасады.

3 курс докторанты “Құқықтану” мамандығы Джмабаева Қарлығаш Янки Купалы атындағы Гродно мемлекеттік университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті.

“Тұран” университетінің “Құқықтану” мамандығының 3 курс докторанты Джумабаева Карлыгаш 10.11.2019-23.11.2019ж.аралығында Янки Купалы атындағы Гроднен мемлекеттік университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті. Тағылымдама барысында Джумабаева Қарлығаш Янки Купала атындағы Гродно мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік бөлімімен, кітапханасымен және Минск қаласындағы Беларусь ұлттық университетінің орталық кітапханасымен танысты. Оқу үрдісінде инновациялық білім беру технологияларын қолдану мәселелері бойынша заң факультетінің профессор-оқытушылар құрамымен ғылыми-әдістемелік семинарға қатысты, заң факультетінің басшылығымен студенттердің, магистранттардың, оқытушылардың академиялық ұтқырлығын талқылау мәселесі бойынша кездесті. Шетелдік ғылыми кеңесшісі (жетекшісі) з.ғ. к., доцент Вартанян Авак Михайловичпен бірге диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша тиісті жұмыстар жүргізілді.

Янки Купалы атындағы Гродно мемлекеттік университетінің оқытушылары Джумабаева Карлыгаштың диссертациялық жұмысын сәтті қорғауын тілек білдірді.

 

Докторанттардың диссертациясын қорғауы

2019 жылы 13 қыркүйекте “Тұран” университетінің диссертациялық кеңесінде 5В030100 – “Құқықтану” мамандығы бойынша PHD ғылыми дәрежесін алу үшін Рысалдиева Айжан Ергенқызы және Есенбаева Жанар Ережеп қызы қорғауға шықты.

Шын жүректен Рысалдиева Айжан Ергенқызын және Есенбаева Жанар Ержепқызын осы айтулы оқиғаларымен құттықтаймыз және одан әрі шығармашылық табыс тілейміз!

 

 

6D030100 – Құқықтану мамандығы бойынша

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2019 жылғы 19 қарашадағы шешімімен (бұйрық № 773) Есембаева Жанар Ережепқызына философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілді. Құттықтаймыз!

 

 

 

 

 

 

 

ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің “Философия докторы (PHD) дәрежесін беру туралы” 2020 жылғы 15 қаңтардағы № 7 бұйрығымен Рысалдиева Айжан Ергенқызы философия докторы (PHD) дәрежесі берілді. Айжан Ергенқызына жаңа жеңістер мен шығармашылық табыстар тілейміз!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

2020 жылдың 4 ақпан күні «Құқықтану және ХҚ» кафедрасының «Құқықтану» мамандығы бойынша 1 курс докторанты Умбетбаева Жұлдыз «Атмосфера мен Жердің озон қабатын халықаралық-құқықтық қорғау» атты тақырыпта баяндама жасады.

 

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

2020 жылдың 11 ақпан күні сағат 17.00-де «Құқықтану және ХҚ» кафедрасының «Құқық» білім беру бағдарламасының 1 курс докторанты Адам Мурат Адамулы «Налоговые процедурно-процессуальные правоотношения в РК» атты тақырыпта баяндама жасады.

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

2020 жылдың 18 ақпан күні сағат 17.00-де «Құқықтану және ХҚ» кафедрасының «Құқық» білім беру бағдарламасының 1 курс докторанты Аданбекова Зарипа «Электрондық мәмілелердің тараптарын идентификациялау» атты тақырыпта баяндама жасады.

ҒЫЛЫМИ СЕМИНАР

2020 жылдың 11 ақпан күні «Құқықтану және ХҚ» кафедрасының «Құқық» білім беру бағдарламасының 1 курс докторанты Дүйсенқұл Ақжан Ғазизқызы «Правовое регулирование государственных электронных услуг: актуальные проблемы и пути совершенствования» атты тақырыпта баяндама жасайды.

Заңгер кәсібі қызықты және өте беделді, бірақ айтарлықтай күрделі. Талапкерден тәжірибелі маманға айналу үшін жақсы теориялық және тәжірибелік білімдерге ие болу керек. Яғни, оқудың алғашқы сәттерінен бастап заңшығармашылығының қыр-сырларын, құқықтық нормаларды атқаруды жүзеге асыру мен бақылаудың механизмдерін терең меңгеруге талап қойылады. Мамандықтың өзі заңмен реттелетін және қорғалатын барлық қоғамдық құқықтық қатынастарда қоғамдық тәртіпті қорғау мен заңдарды орындау сияқты заң шығарудың да, атқарудың да әртүрлі салаларында жұмыс істеуді көздейді. Сондай-ақ, заңгерлер шағын бизнестен бастап, ірі қаржы компаниялары мен банктер тәрізді жеке құрылымдарда сұранысқа ие.
Әрине, сот билігін айтпасқа болмас. Бұл салада көп жылдық тәжірибелері бар үздік заңгерлер жұмыс істейді. Сірә, әрбір жас заңгер өзін осы лауазымда көргісі келетін шығар.

Заңгердің еңбегін пайдалануды келесі тұрғыда саралауға болады:
– заң мекемелерінде: прокуратура, сот жүйесі, ІІМ, Әділет министрлігі;
– өкілетті биліктің орталық органдары мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарында;
– әртүрлі мемлекеттік қызметтерде;
– коммерциялық ұйымдарда;
– еркін кәсіп пен мамандандырылған заң фирмаларының тұлғалары (адвокаттар) ретінде;
– ғылыми-білім беру мекемелерінде.

Факультеттің керемет оқытушыларының арқасында өмір шындығына дайын болдым. Өз кәсібімде мен алған дағдыларды және қуатты теориялық базаны жүзеге асырамын, жұмысым маған ләззат береді. Өз факультетіме әрдайым жоғары оқу орнын сақтап қалуды тілеймін. (Рысалиева Айжан Ержановна PhD докторы, Тұран университетінің құқықтану және халықаралық құқық кафедрасының оқытушысы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамаша университет, тамаша оқытушылар, өте жоғары талаптар. Тұран бізді бәсекеге қабілетті болуға үйретті. Өз пәндеріңді, мамандық-студенттерді жұғуға қабілетті жоғары білікті мамандар сабақ берулерін тілеймін. (Есембаева Жанар Ережепова, Алматы қаласының мамандандырылған қаржы сотының судьясы, PHD докторы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тұрандағы оқу-бұл бірінші кезекте білікті оқытушылармен қарым-қатынас орнатылған. Лекциялар мен семинарларда талқылауларда қатысуды ынталандыратын атмосфера құрылған. Маған басқа ЖОО-да сирек кездесетін оқытудың прогрессивті әдістері мен тәсілдер бар екеніі ұнайды. Сондықтан да өз кафедрам мен университет басшылығына білім алған жылдары үшін алғысымды білдіргім келеді. Университетке сәттілік тілеймін! (Аскарова Меруерт Манаповна, PhD докторы, Тұран университетінің заңтану және халықаралық құқық факультетінің оқытушысы)

 

 

 

 

 

 

 

Біздің факультет  нақты ойлау жүйесін қалыптастырады, егер сіз заңгер болғыңыз келсе, онда бұл старт жасау үшін өте жақсы орын. Біздің факультетімізді керемет оқытушылар, деканат қызметкерлері, факультет басшылығы жасайды. Факультет өз ісіне жан-жақты үлес қосып отырған осындай адамдарды ешқашан жоғалтпауын тілеймін. (Тазабеков Муслим Куанышевич, PhD докторы, Тұран университетінің заңтану және халықаралық құқық кафедрасының оқытушысы)

Оспанова Джамиля Азизхановна

к.ю.н. доцент, “Құқықтану және халықаралық құқық” кафедрасының меңгерушісі

8(727)260-40-29 (ішкі 739)

j.ospanova@turan-edu.kz

Skip to content